کاربرد های ربات

رشد و شکوفایی هر کشوری در گرو تولید ملی و ایجاد ارزش افزوده میباشد که یکی از مهمترین ارکان آن تولیدات صنعتی میباشد .از طرفی تولید صنعتی خوب و با کیفیت وابسته به استفاده از تکنولوژی های روز و ابزارهای مدرن به همراه نیروی کار آموزش دیده میباشد. استفاده از سیستمهای اتوماتیک و در راس آنها رباتهای صنعتی یکی از اجزا مهم و جدایی ناپذیر تولید میباشد که هنوز به دلایلی در کشور ما به آن پرداخته نشده است. اگر به آمار رباتهای استفاده شده در صنعت دنیا نگاهی بیندازیم آنوقت عمق فاصله ما با صنعت روز دنیا مشخص میشود. دلایل این فاصله را در 3 عامل میتوان جستجو کرد: 1- عدم بومی سازی ربات به شکلی که صنایع متوسط و پایین که دانش فنی و پرسنل تحصیل کرده کافی در اختیار ندارند بتوانند از آن استفاده کنند. 2- برداشت اشتباه از ربات بعنوان دستگاهی با پیچیدگی فوق الاده که بعدا ممکن است واحد تولیدی را با مشکلات زیادی مواجه سازد 3- نبودن گارانتی کامل و بی قید و شرط و سریع با توجه به سالها تجربه در صنعت و رباتیک سعی نمودیم که در حد توان خود مشلات فوق را برطرف نموده و اکنون به جرات میتوانیم ادعا نماییم که میتوانیم بخش مهمی از مشکلات آن واحد صنعتی را با بکار گیری صحیح ربات و دیگر روشهای اتوماسیون حل نماییم. دلیل این مدعا گارانتی 100% و بدون قید و شرط سیستمها و رباتهای صنعتی نصب شده و آموزش کامل پرسنل شما میباشد. امیدواریم که با تولید استاندارد و با کیفیت بتوانیم اعتماد از دست رفته به تولید داخلی را دوباره برگردانیم . هدف همه ما ایرانی آباد میباشد. عطا اله امینی مدیر عامل
رشد و شکوفایی هر کشوری در گرو تولید ملی و ایجاد ارزش افزوده میباشد که یکی از مهمترین ارکان آن تولیدات صنعتی میباشد .از طرفی تولید صنعتی خوب و با کیفیت وابسته به استفاده از تکنولوژی های روز و ابزارهای مدرن به همراه نیروی کار آموزش دیده میباشد. استفاده از سیستمهای اتوماتیک و در راس آنها رباتهای صنعتی یکی از اجزا مهم و جدایی ناپذیر تولید میباشد که هنوز به دلایلی در کشور ما به آن پرداخته نشده است. اگر به آمار رباتهای استفاده شده در صنعت دنیا نگاهی بیندازیم آنوقت عمق فاصله ما با صنعت روز دنیا مشخص میشود. دلایل این فاصله را در 3 عامل میتوان جستجو کرد: 1- عدم بومی سازی ربات به شکلی که صنایع متوسط و پایین که دانش فنی و پرسنل تحصیل کرده کافی در اختیار ندارند بتوانند از آن استفاده کنند. 2- برداشت اشتباه از ربات بعنوان دستگاهی با پیچیدگی فوق الاده که بعدا ممکن است واحد تولیدی را با مشکلات زیادی مواجه سازد 3- نبودن گارانتی کامل و بی قید و شرط و سریع با توجه به سالها تجربه در صنعت و رباتیک سعی نمودیم که در حد توان خود مشلات فوق را برطرف نموده و اکنون به جرات میتوانیم ادعا نماییم که میتوانیم بخش مهمی از مشکلات آن واحد صنعتی را با بکار گیری صحیح ربات و دیگر روشهای اتوماسیون حل نماییم. دلیل این مدعا گارانتی 100% و بدون قید و شرط سیستمها و رباتهای صنعتی نصب شده و آموزش کامل پرسنل شما میباشد. امیدواریم که با تولید استاندارد و با کیفیت بتوانیم اعتماد از دست رفته به تولید داخلی را دوباره برگردانیم . هدف همه ما ایرانی آباد میباشد. عطا اله امینی مدیر عامل
رشد و شکوفایی هر کشوری در گرو تولید ملی و ایجاد ارزش افزوده میباشد که یکی از مهمترین ارکان آن تولیدات صنعتی میباشد .از طرفی تولید صنعتی خوب و با کیفیت وابسته به استفاده از تکنولوژی های روز و ابزارهای مدرن به همراه نیروی کار آموزش دیده میباشد. استفاده از سیستمهای اتوماتیک و در راس آنها رباتهای صنعتی یکی از اجزا مهم و جدایی ناپذیر تولید میباشد که هنوز به دلایلی در کشور ما به آن پرداخته نشده است. اگر به آمار رباتهای استفاده شده در صنعت دنیا نگاهی بیندازیم آنوقت عمق فاصله ما با صنعت روز دنیا مشخص میشود. دلایل این فاصله را در 3 عامل میتوان جستجو کرد: 1- عدم بومی سازی ربات به شکلی که صنایع متوسط و پایین که دانش فنی و پرسنل تحصیل کرده کافی در اختیار ندارند بتوانند از آن استفاده کنند. 2- برداشت اشتباه از ربات بعنوان دستگاهی با پیچیدگی فوق الاده که بعدا ممکن است واحد تولیدی را با مشکلات زیادی مواجه سازد 3- نبودن گارانتی کامل و بی قید و شرط و سریع با توجه به سالها تجربه در صنعت و رباتیک سعی نمودیم که در حد توان خود مشلات فوق را برطرف نموده و اکنون به جرات میتوانیم ادعا نماییم که میتوانیم بخش مهمی از مشکلات آن واحد صنعتی را با بکار گیری صحیح ربات و دیگر روشهای اتوماسیون حل نماییم. دلیل این مدعا گارانتی 100% و بدون قید و شرط سیستمها و رباتهای صنعتی نصب شده و آموزش کامل پرسنل شما میباشد. امیدواریم که با تولید استاندارد و با کیفیت بتوانیم اعتماد از دست رفته به تولید داخلی را دوباره برگردانیم . هدف همه ما ایرانی آباد میباشد. عطا اله امینی مدیر عامل
رشد و شکوفایی هر کشوری در گرو تولید ملی و ایجاد ارزش افزوده میباشد که یکی از مهمترین ارکان آن تولیدات صنعتی میباشد .از طرفی تولید صنعتی خوب و با کیفیت وابسته به استفاده از تکنولوژی های روز و ابزارهای مدرن به همراه نیروی کار آموزش دیده میباشد. استفاده از سیستمهای اتوماتیک و در راس آنها رباتهای صنعتی یکی از اجزا مهم و جدایی ناپذیر تولید میباشد که هنوز به دلایلی در کشور ما به آن پرداخته نشده است. اگر به آمار رباتهای استفاده شده در صنعت دنیا نگاهی بیندازیم آنوقت عمق فاصله ما با صنعت روز دنیا مشخص میشود. دلایل این فاصله را در 3 عامل میتوان جستجو کرد: 1- عدم بومی سازی ربات به شکلی که صنایع متوسط و پایین که دانش فنی و پرسنل تحصیل کرده کافی در اختیار ندارند بتوانند از آن استفاده کنند. 2- برداشت اشتباه از ربات بعنوان دستگاهی با پیچیدگی فوق الاده که بعدا ممکن است واحد تولیدی را با مشکلات زیادی مواجه سازد 3- نبودن گارانتی کامل و بی قید و شرط و سریع با توجه به سالها تجربه در صنعت و رباتیک سعی نمودیم که در حد توان خود مشلات فوق را برطرف نموده و اکنون به جرات میتوانیم ادعا نماییم که میتوانیم بخش مهمی از مشکلات آن واحد صنعتی را با بکار گیری صحیح ربات و دیگر روشهای اتوماسیون حل نماییم. دلیل این مدعا گارانتی 100% و بدون قید و شرط سیستمها و رباتهای صنعتی نصب شده و آموزش کامل پرسنل شما میباشد. امیدواریم که با تولید استاندارد و با کیفیت بتوانیم اعتماد از دست رفته به تولید داخلی را دوباره برگردانیم . هدف همه ما ایرانی آباد میباشد. عطا اله امینی مدیر عامل
رشد و شکوفایی هر کشوری در گرو تولید ملی و ایجاد ارزش افزوده میباشد که یکی از مهمترین ارکان آن تولیدات صنعتی میباشد .از طرفی تولید صنعتی خوب و با کیفیت وابسته به استفاده از تکنولوژی های روز و ابزارهای مدرن به همراه نیروی کار آموزش دیده میباشد. استفاده از سیستمهای اتوماتیک و در راس آنها رباتهای صنعتی یکی از اجزا مهم و جدایی ناپذیر تولید میباشد که هنوز به دلایلی در کشور ما به آن پرداخته نشده است. اگر به آمار رباتهای استفاده شده در صنعت دنیا نگاهی بیندازیم آنوقت عمق فاصله ما با صنعت روز دنیا مشخص میشود. دلایل این فاصله را در 3 عامل میتوان جستجو کرد: 1- عدم بومی سازی ربات به شکلی که صنایع متوسط و پایین که دانش فنی و پرسنل تحصیل کرده کافی در اختیار ندارند بتوانند از آن استفاده کنند. 2- برداشت اشتباه از ربات بعنوان دستگاهی با پیچیدگی فوق الاده که بعدا ممکن است واحد تولیدی را با مشکلات زیادی مواجه سازد 3- نبودن گارانتی کامل و بی قید و شرط و سریع با توجه به سالها تجربه در صنعت و رباتیک سعی نمودیم که در حد توان خود مشلات فوق را برطرف نموده و اکنون به جرات میتوانیم ادعا نماییم که میتوانیم بخش مهمی از مشکلات آن واحد صنعتی را با بکار گیری صحیح ربات و دیگر روشهای اتوماسیون حل نماییم. دلیل این مدعا گارانتی 100% و بدون قید و شرط سیستمها و رباتهای صنعتی نصب شده و آموزش کامل پرسنل شما میباشد. امیدواریم که با تولید استاندارد و با کیفیت بتوانیم اعتماد از دست رفته به تولید داخلی را دوباره برگردانیم . هدف همه ما ایرانی آباد میباشد. عطا اله امینی مدیر عامل
رشد و شکوفایی هر کشوری در گرو تولید ملی و ایجاد ارزش افزوده میباشد که یکی از مهمترین ارکان آن تولیدات صنعتی میباشد .از طرفی تولید صنعتی خوب و با کیفیت وابسته به استفاده از تکنولوژی های روز و ابزارهای مدرن به همراه نیروی کار آموزش دیده میباشد. استفاده از سیستمهای اتوماتیک و در راس آنها رباتهای صنعتی یکی از اجزا مهم و جدایی ناپذیر تولید میباشد که هنوز به دلایلی در کشور ما به آن پرداخته نشده است. اگر به آمار رباتهای استفاده شده در صنعت دنیا نگاهی بیندازیم آنوقت عمق فاصله ما با صنعت روز دنیا مشخص میشود. دلایل این فاصله را در 3 عامل میتوان جستجو کرد: 1- عدم بومی سازی ربات به شکلی که صنایع متوسط و پایین که دانش فنی و پرسنل تحصیل کرده کافی در اختیار ندارند بتوانند از آن استفاده کنند. 2- برداشت اشتباه از ربات بعنوان دستگاهی با پیچیدگی فوق الاده که بعدا ممکن است واحد تولیدی را با مشکلات زیادی مواجه سازد 3- نبودن گارانتی کامل و بی قید و شرط و سریع با توجه به سالها تجربه در صنعت و رباتیک سعی نمودیم که در حد توان خود مشلات فوق را برطرف نموده و اکنون به جرات میتوانیم ادعا نماییم که میتوانیم بخش مهمی از مشکلات آن واحد صنعتی را با بکار گیری صحیح ربات و دیگر روشهای اتوماسیون حل نماییم. دلیل این مدعا گارانتی 100% و بدون قید و شرط سیستمها و رباتهای صنعتی نصب شده و آموزش کامل پرسنل شما میباشد. امیدواریم که با تولید استاندارد و با کیفیت بتوانیم اعتماد از دست رفته به تولید داخلی را دوباره برگردانیم . هدف همه ما ایرانی آباد میباشد. عطا اله امینی مدیر عامل
رشد و شکوفایی هر کشوری در گرو تولید ملی و ایجاد ارزش افزوده میباشد که یکی از مهمترین ارکان آن تولیدات صنعتی میباشد .از طرفی تولید صنعتی خوب و با کیفیت وابسته به استفاده از تکنولوژی های روز و ابزارهای مدرن به همراه نیروی کار آموزش دیده میباشد. استفاده از سیستمهای اتوماتیک و در راس آنها رباتهای صنعتی یکی از اجزا مهم و جدایی ناپذیر تولید میباشد که هنوز به دلایلی در کشور ما به آن پرداخته نشده است. اگر به آمار رباتهای استفاده شده در صنعت دنیا نگاهی بیندازیم آنوقت عمق فاصله ما با صنعت روز دنیا مشخص میشود. دلایل این فاصله را در 3 عامل میتوان جستجو کرد: 1- عدم بومی سازی ربات به شکلی که صنایع متوسط و پایین که دانش فنی و پرسنل تحصیل کرده کافی در اختیار ندارند بتوانند از آن استفاده کنند. 2- برداشت اشتباه از ربات بعنوان دستگاهی با پیچیدگی فوق الاده که بعدا ممکن است واحد تولیدی را با مشکلات زیادی مواجه سازد 3- نبودن گارانتی کامل و بی قید و شرط و سریع با توجه به سالها تجربه در صنعت و رباتیک سعی نمودیم که در حد توان خود مشلات فوق را برطرف نموده و اکنون به جرات میتوانیم ادعا نماییم که میتوانیم بخش مهمی از مشکلات آن واحد صنعتی را با بکار گیری صحیح ربات و دیگر روشهای اتوماسیون حل نماییم. دلیل این مدعا گارانتی 100% و بدون قید و شرط سیستمها و رباتهای صنعتی نصب شده و آموزش کامل پرسنل شما میباشد. امیدواریم که با تولید استاندارد و با کیفیت بتوانیم اعتماد از دست رفته به تولید داخلی را دوباره برگردانیم . هدف همه ما ایرانی آباد میباشد. عطا اله امینی مدیر عامل

Praesent eget aliquet felis. Curabitur sed sagittis enim. Phasellus pulvinar, mi quis commodo fermentum, odio purus dapibus.

Duis viverra sapien eu lobortis pharetra.

Fusce metus diam, porttitor a ex sed, lacinia commodo tellus! Proin commodo justo vel mauris ullamcorper egestas amet.

Aliquam erat volutpat etiam eget mattis.

Pulvinar augue nec, condimentum arcu. Donec eleifend dui et lectus vestibulum, non tincidunt sapien laoreet amet.

Maecenas pulvinar